مه

وبلاگ شخصی اسحاق رهنما

مه

وبلاگ شخصی اسحاق رهنما

پذیرفتن یک " جهان مه آلود" ،
تواضع " ندانستن"،
هیجان " واهمه داشتن"،
انگیزه " شکافتن و دریافتن"،
و از همه مهمتر،
آرامش "لبخند زدن" به رگهای برآمده گردن فال گیران کنار جاده را
"کم کم" هدیه می کند.


آخرین مطالب

۱ مطلب در دی ۱۳۹۵ ثبت شده است

دو گانگی هایی شبیه خوب و بد، صحیح و غلط، درست و نادرست، موفق و ناموفق، عادل و ظالم،  حق و ناحق و … ساده ترین شکل اندیشدیدن در امور بشری و تاریخی اند. مفاهیمی همه فهم که به راحتی می توان به نفع هر کدام یار گیری کرد، جبهه تشکیل داد، دوست و دشمن تعیین کرد و تاریخ گذراند. از قبل این جنگ های دو گانه، نانی به جیب عده ای می رود و البته همیشه عده ای زیردست و پای سینه چاکان هر جبهه قربانی می شوند. این حکایت همیشگی تاریخ بوده و هست که «کل حزب بما لدیهم فرحون».

 

یک نوع دیگر نگاه به تاریخ ( والبته هر آنچه تاریخی است، مانند افراد و احزاب و افکار) قضاوت نه بر مبنای «بودن» آنها. نه بر مبنای آنچه «هست» یا زمانی «بود»،  بلکه بر مبنای «شدن» آنها است؛ بر مبنای فرایند؛ بر مبنای تغییر و صیرورت؛ در این نگاه، درست و غلط یا خوب و بد دست به دست هم می دهند تا تاریخ شکل بگیرند. درست و غلط در این بازی دیگر چندان حق و باطل نیستند. اجزای یک سیستم اند که «می شود». یک تاریخ که شکل می گیرد. یک فرد که مثل یک رود در زمان جریان می یابد. جریان این رود به تمام ذرات آب زلال و غیر زلال شکل دهنده خود وابسته است،‌ و بدون آنها وجودی ندارد. هر قطره ای از این رود داستانی برای خود دارد که البته در شکوه کلیت رود کاملا گم و بی اهمیت جلوه می کند. این وسط مساله اینجاست که رود تاریخ یک انسان را  با چه معیاری باید قضاوت کرد. با قطرات آن یا با فاصله گرفتن و دیدن فرایند «شدن» و «جریان یافتن».

 

اسحاق رهنما
۲۰ دی ۹۵ ، ۰۳:۲۵ موافقین ۳ مخالفین ۰